inwestor
na lata
inwestujemy bo wierzymy w polskie firmy

ogłoszenia

FEZ

kwiecień, 30, 2019.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu FEZ S.A.

Rada Nadzorcza Fabryki Elementów Złącznych S.A. w Siemianowicach Śląskich stosownie do art. 2011 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz § 29 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Kandydat/kandydatka winien/winna spełniać następujące wymogi:

 1. ukończone studia wyższe: magisterskie, inżynierskie lub równorzędne,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej,
 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, sekretariat Zarządu, pokój nr 7, w terminie do 24 maja 2019r. w godz. 800 - 1500 z wyłączeniem sobót i niedziel.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko, kserokopię dowodu osobistego oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem/kandydatką (wraz z adresem zamieszkania, adresem e-mail, nr telefonu),
 • list motywacyjny,
 • cv,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,
 • dokumenty potwierdzając wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",
 • informację, czy kandydat/kandydatka złożył/złożyła oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotów/gotowa złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Prezesa Zarządu w przypadku wybrania go/ją w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

 

Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydata/kandydatkę w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fabryki Elementów Złącznych S.A.”. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia do siedziby Spółki (sekretariat Zarządu). Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata/kandydatkę, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/kandydatka okaże Radzie oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Informacje o Spółce kandydaci/kandydatki mogą uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółki w dniach od 30 kwietnia 2019r. do 24 maja 2019r. z wyłączeniem sobót i niedziel, w godz. 800 – 1500, po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności odnośnie wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem.

 

Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 27 maja 2019r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami/kandydatkami odbędą się do 7 czerwca 2019r. w siedzibie Spółki.

Kandydaci/kandydatki zostaną zawiadomieni/zawiadomione o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej listownie, telefonicznie lub drogą e-mail co najmniej 2 dni przed tą datą.

 

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

 1. autoprezentacja kandydata/kandydatki,
 2. wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi,
 4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
 5. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w Spółce,
 6. umiejętność oceny projektów inwestycyjnych,
 7. analiza rynku i konkurencji.

 

Kandydaci/kandydatki będą zobowiązani/zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na etapie, w którym uczestniczyli/uczestniczyły. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata/kandydatki.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
 • A
 • A+
 • A++