Monika Domańska

Wiceprezes Zarządu

Monika Domańska ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji oraz jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.

Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacji, budowy wartości firm, fuzji i przejęć. Uczestniczyła w programach emisji obligacji oraz zajmowała się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

Dotychczasową karierę zawodową wiąże głównie z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie brała udział w procesach restrukturyzacji szeregu spółek reprezentując interesy właściciela. Prowadziła procesy związane z udzieleniem pomocy publicznej przez Ministra Skarbu Państwa oraz finansowaniem projektów rozwojowych. Realizowała nadzór właścicielski nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Przewodnicząca wielu Rad Nadzorczych oraz przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa. Obecnie Sekretarz w Radzie Nadzorczej Torpol SA.

W spółce Towarzystwo Finansowe Silesia początkowo była przewodniczącą Rady Nadzorczej, następnie objęła stanowisko wiceprezesa zarządu TFS.

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.723.698.000,00

AA
  • A
  • A+
  • A++