Monika Domańska

Wiceprezes Zarządu

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacji, budowy wartości firm, fuzji i przejęć podmiotów różnych branż.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia Sp. z o.o. Nadzorowała przygotowywanie i realizację projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych w spółkach z Grupy Kapitałowej TFS. Prowadziła procesy akwizycji takie jak nabycie Fabryki Kotłów Sefako SA oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria SA. Zajmowała się pozyskaniem finansowania dłużnego w skali przekraczającej 500 mln zł. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi nieruchomościami przemysłowymi oraz usługach finansowych dla przedsiębiorstw (obligacje, pożyczki, leasingi). Uczestniczyła w programach emisji obligacji, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Polimex-Mostostal SA.

Do 2015 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie brała udział w procesach restrukturyzacji szeregu spółek reprezentując interesy właściciela. Prowadziła procesy związane z udzieleniem pomocy publicznej oraz finansowaniem projektów rozwojowych. Sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Od 2015 r. Sekretarz w Radzie Nadzorczej Torpol SA. Wcześniej przewodnicząca wielu Rad Nadzorczych, w tym Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA oraz przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW, w trakcie EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Monika Domańska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Towarzystwo Finansowe Silesia

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
40-568 Katowice
EuroCentrum, budynek 3
Tel.: +48 32 494 57 48
Fax: +48 32 494 57 56

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
KRS: 0000002710
NIP: 629-21-70-627
REGON: 276849112
Kapitał zakładowy: PLN 1.739.283.500,00

AA
  • A
  • A+
  • A++